Gårdsdrift

På Øya vgs har vi en omfattende gårdsdrift hvor elevene deltar aktivt. Her kommer litt informasjon om de ulike driftskategoriene. 


Storfe

Øya vgs er opptatt av å ha et moderne og dagsaktuelt fjøs hvor elevenes læring skal stå i fokus. Skolen tror på prinsippet «learning by doing» og derfor er det i hovedsak elevene som gjennomfører selve drifta. I 2014 kom det nytt fjøs på bruket, og melkekyrne fikk både melke- og skraperobot.

Per dags dato er det nærmere 30 melkekyr i nyfjøset, men fjøset har plass til 42 stk. I tillegg kan det romme 25 ungdyr. I gamlefjøset er det 25 okseplasser. Herfra leveres det ca. 15 slakt årlig.

Felleskjøpet leverte i-mek innredning til nyfjøset. Melkeroboten er av merke DeLaval og det samme gjelder skraperoboten. Fôringen skjer ved hjelp av en Avant 520.

I følge fjøsmester Håvard Lien er ønsket å ligge på rundt 100 storfe totalt, med stort og smått.

Øya er en av Tines besøksgårder.

 

Sau

Øya vgs har rundt 80 vinterfôra sauer, som drives økologisk. Det er 40 norske kvitsauer (NKS) og 40 grå trøndersauer. Det er et veldig aktivt miljø rundt sau på Øya vgs. Årlig arrangeres det blant annet klippekurs, skolen er vert for seminkurs og sauesankinga i Klæbu er en stor begivenhet.  

Skolens 40 Grå trøndersauer er en bevaringsbesetning som drives i forbindelse med norsk genressurssenter ved NIBIO (tidligere Bioforsk) på Ås. Grå trøndersau var tidligere regnet som utryddet, men det finnes i dag om lag 1000 dyr i Norge. Raselaget har sitt kjernepunkt på Øya vgs.

 

Innmark

Skolen skjøtter 500 daa dyrka mark. 150 daa drives økologisk.

 

Skogsdrift

I Vassfjellet drifter skolen ca. 770 daa skog. Der kan man finne alle hogstklasser, noe som gjør det mulig å drive både slutthogst, ungskogpleie og planting årlig. Også i skogen er det elevene som gjennomfører selve drifta.

 

Traktorer

John Deere 6125R

Valtra N114

John Deere 155M 

Case JXU95

Massey Ferguson 5610

 

Vedlikehold

Vedlikehold av maskiner, utstyr og driftsbygninger er viktig. Også her deltar elevene aktivt.

 

Øyavollen

Langs veien opp mot Vassfjelltoppen ligger skolens egen setervoll; Øyavollen. Den tradisjonsrike vollen har en gapahuk og seterbu av nyere dato, samt ei større seterbu som vi jobber med å få restaurert. De siste årene har naturbrukselevene blant annet ivaretatt vollen og området rundt gjennom hugst, planting, ungskogpleie, grøfting og såing. 


SAMHANDLINGSLØYPE
Friluftslivselevene har gjennom flere år jobbet med en samhandlingsløype som blant annet brukes på bli-kjent-arrangement i starten av skoleåret.


SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAPET
Det er elevene på naturbruk som tar vare på og utvikler kulturlandskapet på og rundt Øyavollen gjennom hogst, grøfting, ungskogspleie og planting.

 

 

Se bilder fra gårdsdrifta og Øyavollen her 

 


Øyakalender
Laster...